Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Vedtekter 2020-2021
Vedtekter 2020-2021 Print E-mail
Written by Administrator   
Oct 04, 2007 at 11:12 PM
                        

VEDTEKTER

BULGARSK-NORSK FORENING (BNF) /БЪЛГАРO-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО (БНД)

  BULGARSK-NORSK FORENING (BNF) er medlemsbasert, frivillig og politisk uavhengig forum for alle som ønsker å videreutvikle relasjoner mellom Bulgaria og Norge samt fremme disse lokalt og internasjonalt. Religiøse og politiske spørsmål er ikke del av foreningens formål og satsingsområde.

  BNF bygger nettverk til gjensidig hjelp og støtte, til sosial kontakt og forståelse. BNF er åpen for alle enkeltpersoner, og organisasjoner som er enige i foreningens mål og vil delta i dets arbeid. 

Vi satser på frivillig arbeid i utgangspunket, men vi skal søke om midler fra det offentlige

(både i Norge og Bulgaria), og eventuelt finne sponsorer.

1. FORENINGENS FORMÅL OG VEDTEKTER

1.1. Formål

Hovedformålet for dannelse av foreningen er å bevare bulgarsk kultur og tradisjoner, å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom Norge og Bulgaria og være et tilbud til enkeltpersoner og organisasjoner som vil ha bedre kjennskap til bulgarsk forhold og bulgarsk kultur både lokalt og internasjonalt.

Foreningen vil satse på kultur- og sosialaktiviteter, drive informasjonsvirksomhet, fremme samvær, spre kjennskap til de to lands tradisjoner og kultur og organisere møter med personer som kan yte spesielle bidrag. Offisielle språk er bulgarsk og norsk.

1.2. Hovedaktiviteter og tiltak som forening vil utføre for å oppnå formålet: 

 • Å spre kjennskap om Bulgaria og bulgarsk kultur og tradisjoner i Norge og til Norge og norsk kultur blant bulgarere;
 • Å fremme kontakter og samhandling mellom nordmenn og bulgarere og utvide vennskap mellom dem;
 • Kontakt med andre organisasjoner og foreninger av bulgarere i Norge;
 • Kontakt med andre relevante organisasjoner og foreninger i både Norge og Bulgaria;
 • Å hjelpe bulgarske innvandrere til å bli bedre integrert i det norske samfunnet;
 • Informasjonsstøtte til medlemmer om de viktigste og mest interessante sosiale, økonomiske og kulturelle begivenhetene både i Bulgaria og i Norge;
 • Å være en møteplass og åpen diskusjonsforum for alle Bulgarias og Norges venner og samarbeidspartnere i Norge;
 • Å motvirke diskriminering og rasisme;
 • Tiltak rettet mot kvinner, barn og unge

1.3. Аktivitetsformer for å oppnå formålet: 

 • Temakvelder, seminarer og kulturaktiviteter alene eller i samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter i Norge og Bulgaria; informasjonsmøter, felles arrangementer for barn og ungdom;
 • Dannelse av grupper delt på forskjellige interesser;
 • Møter både innenfor foreningen og med andre organisasjoner;
 • Konserter og utstillinger;
 • Feiring av både bulgarske og norske høytidsdager ifølge folketradisjoner;
 • Felles reiser og turer;
 • Aktiv kommunikasjon gjennom internett, utvikling av egen web side;
 • Dannelse av et barnesenter tilknyttet BULGARSK NORSK FORENING;
 • Dannelse av tilsvarende "filialer" i andre deler av Norge hvorav "hovedkontor" i Oslo.

Det kan brukes flere forskjellige aktivitetsformer.

 

2. FORENINGENS ORGANISASJONSSTRUKTUR

2.1. Årsmøtet  (Generalforsamling)

Årsmøte er foreningens øverste organ og avholdes en gang i året (før slutten av april).

2.1.1.Tidsfrister for avholdelse og innkalling til årsmøtet (Generalforsamling) - organisasjonens øverste organ

Årsmøtet innkalles av Styret ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med kjent adresse/ e-post adresse. Innkallingen skal angi tid, sted og sakliste for Årmøte. Årsberetning , regnskap samt Aktivitetsplan for neste år utdeles på Årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest 4 uker før møtet skal holdes. Rapportering om disponering av medlemskontingent og valg av Styret skjer på årsmøtet. En beslutning av årsmøte krever flertall av de avgitte stemmene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter til. Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtedeltakere og kan tas kun under årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler avgitte stemmer. Bare de medlemmene som har innbetalt medlemskontingent for forekommende år minst 1 mnd før årsmøte har stemmerett i årsmøtet (unntak er nykommende medlemmer).

  På ordinært årsmøte behandles som minimum følgende saker:

 • godkjenning av innkalling
 • valg av møteleder (Styrets leder leder møtet til annen møteleder ev. blir valgt)
 • valg av referent (Styrets sekretær er referent til annen referent ev. blir valgt)
 • valg av personer til å undertenge årsmøte-protokollen
 • revidert regnskap
 • godkjenning av budsjett med fastsetting av medlemskomtingent
 • valg av Styre
 • valg av revisor
 • eventuelt styrehonorar 

Alle andre saker som krever beslutning av årsmøtet, må komme  til Styret senest 2 uker før årsmøtet. Saker som er kommet for sent til å komme med i innkallingen, eller blir fremmet på årsmøtet, skal tas opp til behandling etter avslutning av sakslisten. Dette gjelder imidlertid ikke vedtektsendringer som må være meldt innen gjeldende frister. 

Før årsmøte kan starte, må det sittende Styret avklare hvem av de frammøtte som har stemmerett i henhold til vedtektene.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles både av Styret og/eller når minst 1/3 del av medlemmene krever det.

2.1.2 Valg av Styret

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Utenom årsmøtet, er Styret foreningens overordnede organ og ansvarlig for daglig drift. Styret er også ansvarlig for at offentlige myndigheter får rapporter, medlemsoversikter og annet som kreves av foreningen. Medlemmene av Styret velges demokratisk på årsmøte. Styretmedlemmer velges for 1 år og de kan gjenvelges. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Styrets leder og nestleder velges direkte, mens de øvrige styremedlemmene velges slik at Styret selv kan fordele de øvrige oppgavene når Styret konstituerer seg. 

Styret i NBF kan ha inntil 9 Styremedlemmer som velges på Årsmøte hvorav tre er obligatoriske ( 1 styreleder, 1 nestleder, 1 sekretær, 1 kasser-regnskapsfører). I tillegg kan veldes 1 nestleder til, 1 sekretær og maks 4 styremedlemmer /representanter som skal jobbe med forskejllige områder (for eksempel kommunikasjon, sosiale aktiviteter, prosjekter). For hvert år velges på Årsmøte hvor mange styremedelmmer trengs ifølge Aktivitetsplanen for neste år. Syreleder og nestleder velges på Årsmøte. Vedtektsendringene som kommer på Årsmøte ordnes av styreleder/nestleder i løpet av 1 mnd etter Årsmøte оg de blir publisert på vår internettside.

Foreningen kan bli representert av enhver av styremedlemmene  ved de forskjellige arbeidsoppgaver ved samarbeid med andre organisasjoner.

Styret er åpent  for 50/50 engasjement fremover hvorav styret består av både norske og bulgarske representanter. 

Styrets beslutningsform er flertallsavgjørelse. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst to medlemmer er til stede.

Lederen av Styret er ansvarlig for at det til enhver tid føres oversikt over medlemmene, med registrering av korrekt adresse, innbetaling av kontingent og annet.

2. 2. Medlemskap 

2.2.1. Rett til medlemskap

Enhver voksen og myndig person kan meldes inn og verve sine venner, familie og barn. Barn under 18 år kan også være medlemmer av foreningen, men de har ikke stemmerett på foreningens årsmøte. Alle som har interesse for både bulgarsk og norsk samfunn og kultur oppfordres til å melde seg inn.

Personlig informasjon samles ifølge kravene for innmeldingsskjema (navn, telefon/mobil og e-mail for kontakt, og fødselsdato), og kan ikke utleveres unntakk registreringen. Medlemmenes personlig informasjon behandles iflg.norske lover (Personvernloven). 

2.2.2  Krav til medlemmer er:

 •  innbetaling av medlemskontingent.

 Inn- og utmelding i organisasjonen kan skje skriftlig, på et hvilket som helst tidspunkt. Innbetalt medlemskontingent returneres ikke ved utmelding. 

2.2.3. Rettigheter til medlemmene: 

 • informasjonsstøtte til medlemmene;
 • rett til å delta i alle foreningens aktiviteter.

2.2.4. Årsmedlemskontingent

Størrelsen på årskontingenten fastsettes på årsmøtet og må være i overensstemmelse med gjeldende krav for registrering og finansiering av innvandrerorganisasjoner i Norge.

Medlemskontingent er følgende (per 2012):

1)      Individuelle medlemmer - 200 кr

2)      Studenter, arbeidsledige, pensjonister  - 100 kr

3)      Fri medlemskap ( uten å betale årsmedlemskontingent ) - Æresmedlemmer og barn under 18år.

Æremedlemer defineres som personer i eller utenfor foreningen som har stor innsats for å vokse opp Bulgarsk-Norsk vennskap. De er invitert på alle møter og betaler ikke medlemsavgift, men betaler billetter, inngang osv selv. Æresmedlemskap kan foreslås både av Styret og/eller forenings medlemmene, og beslutning tas av årsmøtet med 2/3 del av stemmene.

4)      Besøkende/Gjester ( ikke medlemmer) betaler engangsbeløp som fastsettes av Styret og varierer avhengig av møte/aktivitet/arrangement innhold.

Styret er ansvarlig for at det til enhver tid føres oversikt over medlemmene, med registrering av korrekt adresse, innbetaling av kontingent og annet. Medlemmene er ansvarlige selv for melding av forandringer i oppgitt kontaktinformasjon (for eksempel adresse).

Vi satser på frivillig arbeid i utgangspunket, og medlemskontingent skal brukes stor sett for å leie lokaler, for utvikling av web side, kostnader ved sosial aktiviteter og honorar av besøkende foredragsholdere osv.

2.2.5. Eksklusjonsbestemmelser 

·        Hvis årlig medlemskontingent er ikke innbetalt.

3. ØKONOMISKE FORHOLD

Kasserer velges av Styret. Styret samarbeider med revisor for å få foreningens regnskap revidert før innkallelse til ordinært årsmøte sendes ut. Kasserer samarbeider eventuell med en revisor som godkjenner regnskapet slik at foreningens drift er forsvarlig i forhold til formål og i tråd med norsk lov og regelverk. Regnskapsåret avsluttes 31. desember hvert år. Regnskapet skal godkjennes også av årsmøtet.

Signatur er tildelt styrets leder og nestleder hver for seg og de er ansvarlige for at regneskap skal følge norske lover. Alle styremedlemmer bør også underskrive regnskapet, og hvis de er ikke enige i noen punkter skriver det som merknader og underskriver selve dokument.

4. FORENINGENS OPPLØSNING

I tilfelle foreningen skulle oppløses kan det bare skje på Årsmøtet ved 3/4 flertall. Årsmøtet avgjør da hva foreningens midler skal nyttes til.

Last Updated ( Jun 11, 2021 at 01:40 PM )