Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Мероприятия arrow Членство arrow У С Т А В
У С Т А В Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Jun 11, 2021 at 01:23 PM
                                                                                    У С Т А В
                                                          BULGARSK-NORSK FORENING (BNF)
                                                      БЪЛГАРO-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО (БНД)
БЪЛГАРО-НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО (БНД) е свободен и политически независим форум на всички индивидуални или групови членове желаещи да развиват  отношенията между България и Норвегия и да ги представят, както на местно така и на интернационално ниво. Религиозни и политически въпроси не са цел на организацията и не са приоритeтна област.
БНД изгражда система за взаимопомощ, подкрепа и допринася за социални контакти и разбиране. Българо-норвежкото дружество е отворено за индивидуални членове и организации, които са съгласни с целите на организацията и участват в нейната работа.
Ние ще работим основно на доброволни начала, но ще кандидатстваме също и за средства за реализиране на нашите цели от официални инстанции, както в Норвегия, така и в България, и евентуално намиране на спонсори.
1. ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УСТАВ
1.1.Цел
Главната цел за създаването на организацията е да се съхрани българската култура и традиции и да се развива по-нататък културното и социалното сътрудничество между България и Норвегия; същевременно да се предостави възможност за личности и организации, които искат да получат по-добри познания за българските условия и култура, както локално, така и в интернациoнален аспект.
Организацията ще развива културнa социалнa и информационна дейност, ще разпространява знания за традициите и културата в двете страни и ще организира срещи с хора, които могат да подпомогнат това. Официални езици са норвежки и български.
1.2 .Основни дейности за постигане целите на организацията
·        Да разпространява знания за България и българската култура и традиции в Норвегия, както и за Норвегия и норвежката култура сред българите;
·        Да развива контакти и общи мероприятия между българи и норвежци и да създава атмосфера на приятелство между тях;
·        Oрганизацията ще поддържа контакти с други организации и сдружения на българите в Норвегия;
·        Контакт и развиване на обща дейност с организации с подобен характер и цели както в България така и в Норвегия;
·        Да подпомага българите в Норвегия за по-добра интеграция в норвежкото общество;
·        Да предлага информационна помощ на членовете, както и информация за най-важните социални, икономически и културни събития в двете страни;
·        Да бъде място за срещи и отворен дискусионен форум както за българските така и за норвежките приятели и партнъори;
·        Да противодейства прояви на дискриминация и расизъм;
·        Да подпомага инициативи насочени към жените, децата и младежите
1.3. Форми на дейност които ще се използват за постигане на целта:
·        Тематични  вечери, семинари, културни мероприятия и участие в европейски проекти самостоятелно или съвместно с други организации или официални институции на Норвегия и България, включително информационни срещи, общи аранжименти за деца и младежи;
·        Създаване на дискусионни групи по интереси;
·        Срещи както в организацията  така и с други официални организации;
·        Посещаване и организиране на концерти, изложби в двете страни;
·        Oтбелязване на българските и норвежки празници според народни традиции;
·        Общи пътувания и разходки;
·        Активна комуникация чрез интернет, развитие на собствена интернет страница;
·        Образуване на детски център към организацията;
·        Развиване на филиали в други градове на Норвегия с главна централа в Осло.

Могат да се използват и други форми на дейност които не са упоментати тук.
2. OРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО
2.1.  Годишно събрание
Годишното събрание е висш орган на организацията, който се свиква поне веднъж в годината (не по-късно от края на месец април).
2.1.1.Срокове за свикване и провеждане на годишното събрание - върховен орган на организацията
Годишното събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана до всички членове с известни адреси.Поканата съдържа време, място на срещата и дневен ред на събранието. Годишният  отчет за работата на дружеството, ревизирания финансов отчет и и мероприятията за следващата година се представят на годишното събрание. Поканата за годишно сьбрание се изпраща най-кьсно 4 седмици преди свикването му. На годишното сьбрание се извьршва отчет на дейността на дружеството  и се избира ръководство за следващата година. Решенията на годишно сьбрание се приемат с мнозинство на гласовете. Ако гласовете са равни, се приема решението, за което гласува рьководителя на събранието. Решения за промяна в устава могат да се вземат само от годишното сьбрание. За това се изисква мнозинство от поне 2/3 от гласовете. Само членове, платили членски внос поне 1 месец преди датата на провеждане на събранието имат право на гласуване на годишното събрание. Правилото не важи за новозаписаните членове.
На годишното събрание се разглеждат поне следните точки:
·        приемане на дневен ред
·        избор на ръководител на срещата (председателят на настоящото ръководството води срещата до избора)
·        избор на протоколчик на срещата (секретарят на управителния съвет е протоколчик до избора на протоколчик на срещата)
·        избор на хора които ще подпишат протокола на събранието
·        ревизиран финансов отчет
·        гласуване на бюджет и евентуални промени в размера на членския внос
·        избор на ръководство
·        избор на ревизор
·        евентуално обсъждане на  хонорар на ръководството
Допълнителни въпроси за обсъждане на годишното събрание трябва да бъдат предоставени на управителния съвет не по-късно от 2 седмици преди годишното събрание. Въпроси, които са пристигнали твьрде кьсно, за да бъдат включени в поканата за  годишното събрание, или които постъпят по време на годишното събрание, могат да се обсъждат след приключване на дневния ред. Това не важи за предложения за промени в устава, които трябва да постъпят в горепосочените срокове.
Преди започване на годишното събрание управителния съвет изяснява колко от присъстващите имат право на глас.
Извънредни годишни срещи могат да се свикват по искане  на управителния съвет и /или поне 1/3  от членовете на дружеството.
2.1.2. Избор на управителен съвет
Годишното събрание е висш орган на организацията. Дружеството се ръководи от управителен сьвет, който e отговорен за представяне на документи изискващи се от официалните норвежки власти. Членовете на управителния съвет се избират демократично на годишното събрание. Те се избират за 1 година и могат да се преизбират. За избрани се приемат лицата получили най-голям брой гласове. Председателят и заместник-председателят/председатели се избират на годишно събрание, като останалите членове си разпределят задачите според компетентността си. 
Управителният съвет в БНД се избира на годишното събрание на  дружеството  и може да  бъде до 9 члена. От тях  3 са задължителни (1 председател, 1 зам. председател и  1 касиер-счетоводител). В допълнение могат да се изберат още 1 зам. председател, секретар и до 4 допълнителни  члена/представители, които ще работят в различни области (например комуникации, социални активитети и проекти). Всяка година на годишното събрание на БНД се решава колко членове на Управителния съвет трябват според плануваните мероприятия. Председателят и зам. председател / зам. председатели се избират на годишното събрание. Промените в устава гласувани на годишното събрание се правят от председателя или зам. председателя и се публикуват на страницата на дружеството. Дружеството може да се представлява от всеки един член на управителния съвет при различните форми на работа.
В бъдеще се цели членовете на Управителния съвет да достигнат пропорция между българи и норвежци 50/50 представяне.
Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство. Управителният съвет може да взема решения, когато са налице председателя или зам. председателя и поне двама членове.
Председателят на управителния съвет отговаря за това властите да получават отчети, списъци на членовете и всичко друго, което се изисква.
2. 2. Членство
2.2.1. Право на членство
Всяка една пълнолетна личност може да се запише в организацията и да привлече своите приятели, фамилия и деца. Деца под 18 години могат да членуват в дружеството, но нямат право на глас на общи събрания. Всички които имат интерес към българското и норвежко общество и култура могат да членуват.
Лична информация се събира според изискванията за записване в дружеството (име, телефон или мобил за контакт, интернет адрес, и дата на раждане) и не може да се използва за други цели освен за регистрация. Личната информация за всеки член се третира според норвежките закони (Personvernloven).
2.2.2.      Изискване за членство е плащането на членски внос
·        Заплащане на годишен членски внос
Записване и отписване от организацията става в писмен вид, когато всеки от членовете пожелае, но платен членски внос не се връща.
2.2.3.      Права на членовете
·        Информационна помощ на членовете;
·        Право на участие вьв всички инициативи организирани от дружеството.
2.2.4. Годишен членски внос
Размерът на годишния членския внос се определя на годишно събрание и трябва да бъде съобразен с действащите условия за регистриране и финансиране на чуждестранни организации в Норвегия.
За 2020/2021 беше гласуван следния членски внос:
1.      Индивидуален членски внос – 200 крони
2.      Студенти, безработни и пенсионери  - 100 крони
3.      Освобождаване от членски внос – почетни членове и деца под 18 години.
Почетни членове могат да бъдат хора в или извън организацията, които имат значителен принос за развитието на българо-норвежкото приятелство. Те ще бъдат поканени на всички наши срещи и инициативи, като не плащат годишен членски внос, а само билети или  вход за отделните събития. Предложения за почетни членове могат да се правят както от управителния съвет, така и от членовете на дружеството, а решение за това се взема на годишното събрание с 2/3 от гласовете.
4) Гости, които не са членове на дружеството плащат еднократна сума, която се определя от управителния съвет и варира в зависимост от характера на срещите или мероприятията.
Управителният съвет е отговорен да следи движението на членската маса, регистрацията на членовете и плащането на членски внос. Членовете на дружеството  носят лична отговорност за информиране на управителния съвет при промени настъпили в техните данни ( информиране при промяна на адрес)
Ние залагаме преди всичко на доброволния принцип на работа при организиране на събитията. Средствата от членския внос ще бъдат използвани за наем на помещения, развиване на интернет страницата, хонорари на поканени за изнасяне на лекции и други подобни.
2.2.5. Условия и ред за отпадане на членство в дружеството
·        при неплатен годишен членски внос.
3. ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Касиерът се избира от управителния съвет. Управителният съвет осигурява извършването на ревизия на финансите на дружеството от ревизор преди изпращане на поканата за годишно събрание. Касиерът работи евентуално съвместно с ревизор, който одобрява счетоводството, така че  управлението на финансите да отговаря на целите и да съответствува на норвежките закони и норми. Финансовата година приключва на 31 декември всяка година. Финансовият отчет се одобрява на годишното събрание.
Правото на подпис е предоставено по отделно на председателя и зам.председателите, които одобряват счетоводството и са отговорни за това управлението на финансите да отговаря на норвежките закони и норми. Всички членове на ръководството трябва да се подпишат под финансовия отчет. Тези от членовете на управителния съвет, които не са съгласни с някои пунктове, го вписват допълнително и се подписват.
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО
В случай че дружеството ще прекрати дейността си, това може да стане само на годишно събрание с  3/4 мнозинство. Годишното събрание решава как ще бъдат използвани неоползотворените средства на дружеството.

Next>