Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Nyttig informasjon  arrow ПолезнаИнфоNyttigInfo arrow Избори 2016 заявление за участие
Избори 2016 заявление за участие Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Sep 18, 2016 at 04:30 PM

Информация относно предстоящите избори за президент и участие в референдума.

Изборите ще са на 6 ноември - първия тур и респективно на 13, ако има втори тур.

Заявление за участие в изборите за президевнт и вице-президент, както и за участие в референдума може да се разпечата и попълни, както е указано в самия формуляр и подаде лично или чрез пощата до посолството. Адреса на посолството е Tidemandsgate 11, 0260 Oslo. 

Регистрацията за участие в изборите може да се направи и по електронен път, както и досега директно с регистрация на страницата на ЦИК, която до дни ще стартира.

На тези линкове можете да попълните заявления за гласуване извън страната както следва : 

За президент : https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign/submit
За реферндум : https://www.cik.bg/bg/nr2016/foreign/submit

Няма нужда са се регистрирате и в двата списъка, тъй като системата копира данните автоматично в другия списък.

След последните промени в изборния кодекс, ще са ни нужни 60 заявления вместо досегашните 40 за откриването на секцията.

Заявлението може да изпечатате като натиснете на Read more по-долу. 

Приложение № 21-ПВР/НР

 

ДО

ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ...................................................................................

                               (държава)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

 

от ………………………………………..........……….……......, ЕГН ..........................,

(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)

 

лична карта/паспорт/военна карта № ……………., издадена от …………… на …………...

 

постоянен адрес в Република България:

гр./с. .....................................................................,  община ............................................... ж.к./ул. ..........................................................................., бл. № …...., вх. ...... , ап. …...., ет. ….

(изписва се на български език пълният адрес в Република България)

 

настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава ………………………………………………….............................................................................

(адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване),

.........................................................................................................................................................

(изписва се на кирилица или латиница мястото и адресът на пребиваване в съответната държава)

 

електронен адрес ………………………………………………………………………………..

 

Заявявам, че желая да гласувам

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или

в националния референдум на 6 ноември 2016 г. в

(в квадратчето се отбелязва вярното)

 

...............................................................................................................................................

(изписва се на кирилица или на латиница наименованието на мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува)

 

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 

Дата: ………… 2016 г.

Подпис:

 

****************************************************************************

Правото да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката имат гражданите на Република България, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс). Тези български граждани могат да гласуват и в националния референдум, ако към 8 август 2016 г. имат регистриран постоянен адрес на територията на Република България (датата на издаване на Указ № 279 на президента на републиката за определяне дата за произвеждане на национален референдум).

 

Заявлението се подава  не по-късно от 25 дни преди изборния ден/деня на референдума от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и желае да гласува извън страната.

Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

В едно заявление може да е вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно заявление.

Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията. Електронно заявление се подава чрез интернет страницата на ЦИК, по ред определен от комисията.

Изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.

 

Last Updated ( Dec 26, 2016 at 05:32 PM )
<Previous   Next>